Gedragscode

De tolk onderschrijft de gedragscode

Elke tolk die zijn of haar diensten aanbiedt via WeTolk onderschrijft de gedragscode van WeTolk en handelt er naar.

Tolken onderschrijven de gedragscode van WeTolk

De WeTolk gedragscode

1. De tolk is van onbesproken gedrag en integer.

2. De tolk neemt strikte geheimhouding in acht betreffende alle aangelegenheden waarvan hij of zij in de hoedanigheid van tolk ter kennis wordt gesteld.

3. De tolk neemt slechts opdrachten aan waartoe hij of zij de vereiste kennis en vaardigheden bezit. De tolk is zich bewust van de grote verantwoordelijkheid die de taak van tolk met zich meebrengt. Hij of zij brengt de opdrachtgever direct op de hoogte indien hij of zij zich niet in staat acht de opdracht naar behoren uit te voeren.

4. De tolk houdt de eigen kennis en bekwaamheid op zijn/haar vakgebied op peil.

5. De tolk neemt een neutrale positie in tijdens het tolkgesprek en zal niet het gesprek voeren namens of in plaats van één der partijen. De tolk zorgt er voor dat de zakelijke relatie gehandhaafd blijft.

6. De tolk draagt volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hem/haar verrichte werkzaamheden.

7. De tolk voert de overeengekomen werkzaamheden in eigen persoon uit, tenzij anders afgesproken.

8. De tolk onthoudt zich van elke vorm van onwaardig gedrag en onwaardige concurrentie.

9. In geval van een conflict of meningsverschil tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer (de tolk) kan WeTolk worden gevraagd te bemiddelen.

10. Indien WeTolk aanwijzingen heeft dat de tolk zich niet houdt aan de gedragscode kan WeTolk de tolk uit het netwerk van WeTolk verwijderen.